Inversors i Finançament

Juntes d'accionistes

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES D'ABILITY PHARMA: 29 I 30 DE JUNY DE 2023

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES
29 I 30 DE JUNY DE 2023

El Consell d'Administració d'ABILITY PHARMACEUTICALS, S.A. (la "Societat") a la sessió de 29 de maig de 2023, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària de la Societat, per a la seva celebració de forma exclusivament telemàtica el dia 29 de juny de 2023, a les 12.00 hores en primera convocatòria, i en segona convocatòria, l'endemà, 30 de juny de 2023, a la mateixa hora, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Punts de l'ordre del dia de la Junta Ordinària:

1r. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'exercici iniciat l'1 de gener de 2022 i finalitzat el 31 de desembre de 2022.

2n. Aplicació del resultat de l'exercici iniciat l'1 de gener del 2022 i tancat el 31 de desembre del 2022.

3r. Censura, i aprovació, si s'escau, de la gestió de l'òrgan d'administració durant l'exercici iniciat l'1 de gener del 2022 i tancat el 31 de desembre del 2022.

Punts de l'ordre del dia de la Junta Extraordinària:

4t. Informació i seguiment de la Ronda de Finançament.

5è. Ratificació de Term Sheets i préstecs convertibles.

6è. Oferiment a tots els accionistes a participar a la Ronda de Finançament.

7è. Revocació de la designació efectuada a la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació (IBERCLEAR) com a entitat encarregada de portar el registre comptable de les accions representatives del capital social.

8è. Modificació dels articles 6 (representació de les accions) i 24.2 dels Estatuts Socials (exercici del dret d'assistència dels accionistes) pel que fa a la forma de representació de les accions de la companyia.

Punts de l'ordre del dia comuns a la Junta Ordinària ia la Junta Extraordinària:

9è. Delegació de facultats a favor del president executiu.

10è. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la Junta

De conformitat amb el que preveu l'article 25 dels Estatuts socials, l'assistència a la junta es realitzarà per mitjans exclusivament telemàtics. A aquest efecte s'habilita un enllaç mitjançant una plataforma de servei en línia de videoconferència. Les dades i la contrasenya d'accés telemàtic i altres instruccions per accedir a la connexió es comuniquen als accionistes per correu electrònic individualitzat.

Complement a la convocatòria: De conformitat amb allò previst a l'article 172.1 de la Llei de Societats de Capital i l'article 19.2 dels Estatuts Socials, els accionistes que representin almenys el cinc per cent (5%) del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria, incloent-hi un o més punts a l'Ordre del Dia. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili d'ABILITY PHARMACEUTICALS, S.A. situat al 08290 - Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Avinguda Parc Tecnològic, núm. 3, Centre d'Empreses de Noves Tecnologies, Parc Tecnològic del Vallès, dins dels cinc (5) dies següents a la publicació de la present convocatòria a la pàgina web de la Societat.

Dret d'informació: De conformitat amb allò previst a l'article 197.1 de la Llei de Societats de Capital, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o aclariments que estimin necessaris sobre dels assumptes compresos a l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, sens perjudici del seu dret a fer-ho durant la celebració de la Junta General.

Documentació: De conformitat amb allò previst a l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta, així com, si és el cas, l'informe de l'auditor de comptes.

Així mateix, de conformitat amb el que disposa l'article 287 de la Llei de societats de capital, correspon a tots els accionistes el dret d'examinar al domicili de la societat el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades, i els informes sobre aquestes; i, si escau, els informes del Consell d'Administració referents a aquelles propostes d'acords corresponents als punts de l'Ordre del Dia que requereixin aquest informe, així com demanar el lliurament o l'enviament gratuït dels documents esmentats. Els accionistes també poden consultar al domicili de la Societat el text íntegre dels documents esmentats i el text íntegre de les propostes d'acords corresponents a tots els punts de l'Ordre del dia de la Junta General.

Dret d'assistència i representació: D'acord amb allò establert a l'article 24 dels Estatuts Socials, podran assistir a la Junta General personalment o per mitjà de representant aquells accionistes que tinguin les accions inscrites al seu nom amb cinc (5) dies d'antelació , almenys, al de la celebració de la Junta.

Els accionistes que no assisteixin personalment a la Junta General podran fer-s'hi representar per mitjà d'una altra persona, encara que no sigui accionista, complint els requisits i formalitats exigits pels Estatuts Socials i per la Llei de Societats de Capital.

Publicació de la convocatòria: S'informa als senyors accionistes que en virtut de l'article 173 de la Llei de Societats de Capital i l'article 19 dels Estatuts Socials de la Societat, aquesta convocatòria es troba publicada a la pàgina web de la Societat, https://www.abilitypharma.com.

Vot a distància: En virtut de l'article 189 de la Llei de societats de capital i l'article 24.5 dels Estatuts socials, els accionistes amb dret d'assistència poden emetre a distància el vot sobre les propostes relatives a punts compresos a l'ordre del dia a mitjançant correu postal dirigit a l'Atenció de l'accionista i remés al domicili de la Societat situat al 08290 - Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Avinguda Parc Tecnològic, núm. 3, Centre d'Empreses de Noves Tecnologies, Parc Tecnològic del Vallès, o per correu electrònic a l'adreça cdomenech@abilitypharma.com , acreditant-ne la identitat mitjançant fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport i si es tracta d'una persona jurídica, document que n'acrediti suficientment la representació. La votació per mitjans de comunicació a distància l'ha de rebre la Societat abans de les vint-i-quatre (24) hores prèvies a la celebració de la junta.

Signat.: José Manuel Valadés Venys
Secretari del Consell d'Administració de:
ABILITY PHARMACEUTICALS, S.A.

Barcelona, 29 de maig de 2023.

ÚLTIMES NOTÍCIES

11.03.2024

Notes de Premsa

AbilityPharma tanca una ronda d'inversió de 7 milions d'euros per al fàrmac ABTL0812 en fase clínica 2b en càncer de pàncrees metastàtic + info
02.06.2023

Notes de Premsa

Ability Pharmaceuticals anuncia la presentació dels resultats de la fase 2a d’ABTL0812 com a teràpia de primera línia en pacients amb càncer de pulmó al congrés anual ASCO 2023 a Chicago + info
14.12.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma aconsegueix el 30% de la contractació estimada per al seu assaig clínic de fase 2b amb ABTL0812 + FOLFIRINOX com a tractament terapèutic de primera línia en càncer de pàncrees avançat + info
21.11.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma obté 1,5 milions d'euros de finançament no dilutiu de la propera generació de fons de la UE per aprofundir en l'estudi dels efectes immunomoduladors contra el càncer d'ABTL0812 + info
10.11.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma participarà al LSX Investival Showcase a Londres per reunir-se amb potencials inversors i firmes de capital risc + info
02.11.2022

Notes de Premsa

ABTL0812 mostra potencial contra els tumors cerebrals de glioblastoma + info
07.10.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma aconsegueix 2,2M € de finançament no dilutiu del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya per accelerar el desenvolupament clínic i la ruta reguladora de ABTL0812 + info
07.09.2022

Notes de Premsa

Carles Domènech, president executiu i director general d'AbilityPharma, assistirà al congrés ESMO a París per reunir-se amb alguns dels líders d'opinió clau (KOL) més rellevants en el tractament del càncer de pàncrees + info
29.06.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma participarà al congrés mundial de l'ESMO en càncer gastrointestinal 2022 a Barcelona + info
© 2012 Ability Pharma / All Rights Reserved / Legal Notice / Privacy Police
NEORG